Dự đoán Quan vận, công danh mỗi người qua Tứ trụ - Phong thủy chuyển vận - Fengshuiexpress.net - 091 421 0008

FENGSHUIEXPRESS.NET & PHONGTHUYCHUYENVAN.VN

Thứ ba 21/10/2014 - :

Đăng nhập

Lịch âm dương

Dự đoán Quan vận, công danh mỗi người qua Tứ trụ

Dự đoán Quan vận, công danh mỗi người qua Tứ trụ

Dự đoán Quan vận, công danh mỗi người qua Tứ trụ

Dựa vào Tứ trụ, bạn có thể Dự đoán Quan vận, công danh của mình để nắm bắt vận mệnh.

Quan ở vượng địa, rạng rỡ tổ tông. 

Sát cư thái tuế, dù đang bình an cũng nên đề phòng. 

Ấn thụ thông căn, gặp Quan liền quí. 

Thìn Tuất Sửu Mùi tứ khố toàn mà thuận hành, mạng đế vương. 

Tý Ngọ Mão Dậu tứ xung đắc thời, mạng đế vương (đắc thời tức nhật can vượng ở nguyệt lệnh). 

Thất Sát có chế ngự, Dương Nhẫn không bị xung, cực quí, tướng của các tướng, chủ có quyền sinh sát (Thực Thần chế Sát, thân không được quá vượng). 

Bính hợp Tân sinh, là tướng nắm giữ uy quyền (Nhật can Bính gặp tháng Tân Dậu hoặc nhật can Tân gặp tháng Bính Thân). 

Sát Nhẫn rõ mà mạnh bằng nhau, chức tước tới Vương hầu (Thân phải vượng). 

Kiếp Tài Dương Nhẫn, có Quan Sát, làm quan sang quí (Thân không được quá vượng hoặc quá nhược).
 
Mạng gặp tam kỳ, có tam hợp nhập cục, quốc gia lương thần. 

Nhật thời củng lộc, là mạng quân tử rất quí, dễ được tước vị cao. 

Củng quí mà thuần túy, mạng quí cấp tướng. 

Sát vượng Ấn nhẹ, làm quan nhất định là quan võ. 

Niên thời Quí nhân giao nhau, không có tử tuyệt xung phá không vong, nếu hỷ dụng thần phối hợp thích nghi, nhất định quí đến cực phẩm. 

Thương Quan có Nhẫn, có tài làm tướng. 

Thiên Quan có chế phục lại được sinh, uy trấn biên cương (Có Thực chế, có Tài sinh). 

Trong trụ kim thủy tương sinh, quan to trong triều ( Thủy sinh tháng kim, không có thổ tạp lẫn). 

Quan Ấn ở trụ năm và tháng, làm quan hay lui tới cung điện. 

Có lộc và lộc đó hợp, làm quan cao ( Hợp sinh hoặc hợp quí). 

Kim Thần đới Ấn, tham mưu trong nội các. 

Tháng đới Quan Ấn, khảng khái thông minh, kiến thức cao, có công phò tá. 

Tướng tinh cùng chỗ với Vong Thần, bậc đống lương của quốc gia. 

Trên trụ tháng có Thất Sát, trên trụ giờ có Thực Thần chế ngự, nhật nguyên mạnh, tất là tướng của các tướng. 

Trong trụ Ấn nhiều Tài lộ, rất muộn mới ra làm quan (Không có Sát). 

Hoa Cái và Ấn tinh củng hội, là bậc lương thần như Quản Trọng. 

Tài sinh Thất Sát, quyền uy trên cả vạn người, có thêm Ấn tương phù, làm quan cao cực phẩm. 

Phúc Đức gặp Tài mà Quan ẩn, chức vụ rất cao ( Thiên Nguyệt Đức, Tài thấu Quan tàng). 

Thương Quan thấu, Chính Quan ẩn, gặp Sát Ấn Tài, vị trọng quyền cao. 

Thực Thần đới Nhẫn tọa Quan, làm quan Nhất phẩm (Nhật tọa Quan). 

Tứ trụ Sát vượng, thân vượng là quan thanh liêm ( Trong trụ không có chút Quan tinh nào). 

Có Quan có Ấn không bị phá, quan trong triều (Không có xung phá, Không vong). 

Trong trụ có Dương Nhẫn, tam hình, tự hình, Khôi Canh, phát ở nơi biên giới (Thân phải nhược). 

Nhật thời có Mã, làm quan thanh quí ( Ngày lộc giờ Mã, hoặc giờ lộc ngày mã, hoặc ngày giờ đều là Mã tinh). 

Quan Sát rơi vào Không vong, nhậm chức hờ trong xã hội. 

Canh Tân cục toàn Tỵ Dậu Sửu, vị trọng quyền cao. 

Thương Quan gặp quí, quan cao ( Thương Quan thương tận). 

Nhuận hạ cách, quan cấp dưỡng. 

Giá sắc cách, quan cấp dưỡng. 

Mã đầu đới kiếm trấn thủ biên cương. 

Lộc Mã đồng vị, quan cao hiển hách. 

Ấn lâm Thiên Ất, mấy đời làm quan. 

Quan ở cung giờ, mạng cường, tuổi về già được phong quan. 

Mã ở trụ giờ, tuổi già được tấn phong chức tước (Nguyệt lệnh Chính Tài cách, không xung khắc, mạng vượng). 

Tam hình gặp quí, chấp pháp có quyền. 

Thuần dương địa bao âm, binh quyền hiển hách. 

Mã gặp đế vượng, trụ không có hình thương khắc hại, thăng quan tiến chức. 

Quan tinh đới Đào hoa, rất quí. 

Khôi Canh đới Sát phùng xung chiến, tính cao cường mà nắm quyền sinh sát. 

Sát có Thực mà không có Kiêu thần, nếu không nắm quyền sinh sát cũng nắm chức quân đội, hình cảnh. 

Tài trước, sau là Ấn, mỗi năm thăng quan một lần ( Trụ năm Tài trụ tháng Ấn hoặc tháng Tài giờ Ấn). 

Lộc nhiều có Ấn phù trợ, chức vị cao hiển hách. 

Quan Ấn không có Nhẫn không có Sát, quan vị thanh cao. 

Nhật là Khôi Canh dễ nắm đại quyền. 

Hoa Cái lâm vượng tướng, quyền cao chức trọng. 

Thất Sát có chế ngự, hưởng lộc phong hậu. 

Tứ trụ thuần dương, Thiên Ấn nhiều, ngôi vị cao ( Không có Thực Thần). 

Sát Ấn đồng vị, ăn to nói lớn, gặp vận tốt sẽ có chức vị cao trong quân đội. 

Thương Quan gặp Tài, quan cao mà tiền tài cũng khá. 

Thực Thần sinh vượng đới Lộc Mã, văn thì nhậm chức hai tỉnh, võ thì đóng quân hai tỉnh. 

Thực Thần đới hợp, làm quan nắm quyền nắm con dấu (hợp Ấn). 

Dương Nhẫn gặp Ấn, người có lắm mưu kế. 

Chi là Dương Nhẫn, can là Quan , trụ tháng và trụ giờ mà có thì rất hiển hách. 

Vào ra nơi quyền quí, trên đầu quí nhân phải là Quan tinh ( Trụ tháng có Thiên Ất quí nhân). 

Kim thần đới Sát, nhất định là quan quí. 

Tháng là Sát Ấn, giờ là Thương Quan, làm quan rất được tín nhiệm. 

Tài Quan đều đẹp, thấu Tài Ấn, làm quan chủ chốt cấp tỉnh ( Ngày Quí Tỵ tọa hướng tháng Tỵ, ngày Nhâm Ngọ tọa hướng tháng Ngọ, can thấu Tài Ấn).
 
Năm Chính Ấn, tháng Chính Quan, nhậm chức giáo dục. 

Thương Quan đới Ấn, nhậm chức chỉnh đốn kỷ cương trong triều . 

Quan gặp Vong Thần, Kiếp Sát thêm Thất Sát nữa thì là võ tướng. 

Dần Thân Tỵ Hợi toàn, vị trọng quyền cao. 

Trụ không Tài cũng không có Quan, khó mà có chức tước. 

Trong trụ Thương Quan gặp Quan, không có Tài thì không có chức vị. 

Có Quan mà không có Ấn, quan giả. 

Quan tinh sợ hình xung hại, không lợi làm quan. 

Quan tinh không nên thấy cả hai, sợ rằng làm quan không lâu. 

Quan Sát hỗn tạp, không quí hiển được. 

Tài tinh yếu, làm quan không lâu. 

Trụ năm Thiên Quan, sẽ một ngày khắc hại. 

Quan ngồi trên đầu Dương Nhẫn, thế nào cũng bị hình thương ( Như nhật can Giáp sinh tháng Tân Mão). 

Người sinh ngày Canh Tuất, Canh Thìn, có Quan Sát đến phá, bất lợi làm quan. 

Quan nhược, Tài nhược, không nên làm quan. 

Ấn thụ toàn vẹn sinh thân, cửa nhà vẻ vang ( Ấn lợi vượng địa, không có Tài khắc Ấn). 

Tài vượng sinh Quan, khởi nghiệp từ thưở thiếu niên ( Tiền đề là thân phải vượng). 

Tài Quan Ấn đều toàn, thi đậu cao, dễ nổi danh. 

Hỏa minh mộc tú, nhật chủ cường, có tố chất làm Trạng nguyên ( Xuân mộc gặp hỏa). 

Ngày Quí, giờ Dần hình hợp, đi thi đậu tốp đầu bảng ( Gặp Tỵ). 

Tháng Ấn sinh cho ngày, không có Tài tinh, văn chương giỏi giang, đi thi là đậu. 

Thiên Nguyệt Đức lâm Tướng tinh, đậu cao. 

Thương Quan bội Ấn mà Tài là dụng thần, nghề văn nổi tiếng . 

Mã tinh hội ở Học Đường, có tài học. 

Sinh phùng Hoa Cái, văn chương nghệ thuật. 

Hỏa thịnh, văn chương sáng láng. 

Kim thủy Thương Quan đắc lệnh, văn chương đầu bảng (Ngày kim sinh tháng thủy). 

Can thấu Tài Ấn đều đẹp, trung niên thân đáo phụng hoàng đài ( Ấn phải có căn). 

Trụ giờ Thực Thần cưỡi Lộc Mã, có danh tiếng dễ như trở bàn tay. 

Tài Quan Thực, thông minh tú khí, văn tài xuất chúng. 

Văn khố Tuất thổ bị xung mở, văn chương phát ào ạt. 

Chính Ấn qui Lộc, quan ở Viện Hàn lâm nắm quyền thi cử. 

Nhật cường Ấn vượng gặp Quan, đọc sách hơn vạn quyển. 

Niên nhật nguyệt thời trong một Tuần, có tên trong bảng vàng. 

Trụ năm có Ấn thụ phúc vô cùng, thụ ơn tập ấm lập công danh. 

Đảo xung Lộc Mã, tuổi trẻ thành danh ( Ngày Bính Ngọ nhiều Ngọ, không có Mùi; hoặc Ngày Đinh Tỵ nhiều Tỵ, không Thân Thìn, không Quan Sát). 

Qui Lộc gặp Tài gặp Văn Xương, nổi danh nghệ thuật. 

Qui nhân Lộc Mã ở trụ giờ, rạng rỡ tổ tông. 

Đinh Nhâm hóa mộc ở giờ Dần, văn chương cái thế thiên hạ ( Ngày Đinh giờ Nhâm Dần). 

Ất mộc gặp giờ Bính Tý, Quan không bị xung hại rất thanh kỳ, dương danh bốn biển ( Không có xung hình hợp). 

Tỷ Kiếp trùng trùng, tất có tranh đoạt, phải tranh mới thắng. 

Thân suy Ấn nhược, đừng tới trường thi. 

Thiên Quan bị chế phục thái quá, là nhà Nho nghèo. 

Mệnh gặp Ất Bính Đinh, đới Không vong sinh vượng, ẩn sĩ trong núi. 

Hình xung Dương Nhẫn, không thích học. 

Tài nhiều Ấn ít thân nhược, có học vấn đi nữa cũng nghèo. 

Có Sát không có Ấn thiếu văn tài. 

Có Ấn không có Sát thiếu uy phong. 

Ấn bị phá Tài bị thương, đừng ham tìm kiếm công danh. 

Thiên Ấn nhiều, học nhiều thành tựu ít. 

Nhật yếu Thực Thương lại nhiều, sợ học. 

Nhật trụ Tài nhiều Tài vượng, không phải là người có học. 

Thương Quan đới Ấn, có đảm thức thao lược, thành công vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. 

Thương Quan thân vượng Tài vượng, có tên bảng vàng (Chỉ Thương Quan thương tận). 

Thực đàng trước Sát đàng sau, người công danh hiển đạt ( Thực tại năm tháng, Sát tại ngày giờ). 

Thương Quan Dương Nhẫn đới Thất Sát, bảng vàng đề tên. 

Giáp mộc Thương Quan gặp Dần Ngọ Tuất, hỏa minh mộc tú có thanh danh. 

Sát tàng Quan lộ, ẩn ác dương danh, ai mà gặp phải, danh chấn hương bang. 

Trụ tháng Sát cùng Nhẫn, nổi danh. 

Tàng Ấn lộ Tài tự thân vượng, công danh hiển vinh. 

Quan sinh năm, lưu danh thiên cổ. 

Sát sinh năm, lưu danh thiên cổ. 

Tỷ Kiên gặp Lộc, anh em danh cao. 

Thời tọa Chính Quan, có tuổi mới thành danh. 

Năm gặp Quan quí, tài cao, tuổi trẻ thành danh ( Thân vượng). 

Trụ giờ có một Thiên Quan, dương danh vạn dặm. 

Thương Quan không có chút Tài tinh, tuy thông minh cơ xảo cũng chỉ hư danh hư lợi. 

Tác giả: Ngọc Cầm

Đã xem: 4919


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: ách trừ tiểu nhân theo phong thủy, phong an tieu nhan, phong ấn tiểu nhân, phong lam viec theo phong thuy, phong thuy ban lam viec, phong thủy giúp thăng quan tiến chức, phong thuy giup thang quan tien chuc, phong thuy phong lam viec, phong thủy phòng làm việc, vị trí đặt bàn làm việc theo phong thủy, bán tiền xu phong thủy, bán tiền xu phong thủy ở đâu, các loại tiền xu phong thủy, cách sử dụng tiền xu phong thủy, chiêu tài hóa sát, công ty bán tiền xu phong thủy, cửa hàng bán tiền xu cổ, cửa hàng bán tiền xu mai hoa, cửa hàng bán tiền xu phong thủy, mai hoa kim tiền, mai hoa thập toàn, mua tiền xu cổ ở đâu, mua tiền xu mai hoa, mua tiền xu mai hoa ở đâu, mua tiền xu phong thủy, mua tiền xu phong thủy ở đâu, nơi bán tiền xu cổ, nơi bán tiền xu phong thủy, phong thủy tiền xu, phong thủy tiền xu cổ, shop bán tiền xu cổ, shop bán tiền xu phong thủy, thất tinh kiếm, thất tinh kiếm phong thủy, thất tinh kiếm tiền xu, thất tinh kiếm để làm gì, tiền trấn trạch, tiền trấn trạch phong thủy, tiền xu, tiền xu 5 cánh liền, tiền xu bát bạch, tiền xu bát quái, tiền xu cổ, tiền xu có hình con dơi, tiền xu cổ phong thủy, tiền xu cổ trong phong thủy, tiền xu cửu kỳ, tiên xu hoa mai, tiền xu lục tài tiến bảo, tiền xu lục đế, tiền xu mai hoa, tiền xu mai hoa 10 cánh rồi, tiền xu mai hoa 5 cánh liền, tiền xu ngũ đế, tiền xu phong thủy, tiền xu phúc tinh chiêu tài, tiền xu tài lộc, tiền xu tài lộc phong thủy, tiền xu tam tài, tiền xu thắt hình mai hoa, tiền xu thất tinh kiếm, tiền xu thiên thời địa lợi nhân hòa, tiền xu thiên địa nhân, tiền xu trong phong thủy, vật phẩm chiêu tài, vật phẩm hóa sát, vật phẩm phong thủy, vật phẩm tài lộc, xâu 3 đồng tiền xu, xâu 5 đồng tiền xu, xâu 6 đồng tiền xu, xâu 8 đồng tiền xu, xâu 9 đồng tiền xu, xâu tiền xu, xâu tiền xu mai hoa 5 cánh, xâu tiều xu mai hoa 10 cánh, địa điểm bán tiền xu phong thủy, đồng tiền trấn trạch, đồng tiền trấn trạch gia bảo, đồng xu tử vi, Dự đoán Quan vận, công danh mỗi người qua Tứ trụ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Dịch vụ kỳ thư

        
Kỳ thư Sim Cát tường
(Mong ước thành hiện thực ngay trong 30 ngày đầu)


Kỳ thư định danh
(Đặt tên cho con)

 
Cầu tự ưu sinh
(Chọn năm sinh con)

 Kỳ thư thuận cát
(Cải biến hình tướng vận tài phú)


 

Đối tác hữu ích

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến

Name: Tổng đài

Câu hỏi mới nhất

hỏi chọn nghề

trương Thị Hoa - hoa5758@yahoo.com.vn

Con trai tôi sinh lúc 10 giờ đêm ngày 22/5/1995( dương lịch). vậy Ngọc Cầm cho tôi xin hỏi con trai tôi làm ngành nào là phù hợp nhất. Trân thành cảm ơn!

Cập nhật : Thứ sáu - 10/10/2014 10:20

Số điện thoại giúp ước mơ trở thành hiện thực từ 30 ngày đầu sử dụng!!!

Số điện thoại giúp ước mơ trở thành hiện thực từ ngay 30 ngày đầu sử dụng