Căn duyên tiền định của Vợ tuổi Kỷ Tỵ - Phong thủy chuyển vận - Fengshuiexpress.net - 091 421 0008

FENGSHUIEXPRESS.NET & PHONGTHUYCHUYENVAN.VN

Thứ bảy 25/10/2014 - :

Đăng nhập

Lịch âm dương

Căn duyên tiền định của Vợ tuổi Kỷ Tỵ

Căn duyên tiền định của Vợ tuổi Kỷ Tỵ

Căn duyên tiền định của Vợ tuổi Kỷ Tỵ

Nữ tuổi Kỷ Tỵ chọn người hợp hôn mang lại hạnh phúc.Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định Gái tuổi Kỷ Tỵ sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.
Gái Tuổi Kỷ Tỵ Và Căn Duyên tiền định
1.Đại kỵ hợp hôn
 
VỢ tuổi Kỷ Tỵ Chồng tuổi Bính Dần
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)
 
VỢ tuổi Kỷ Tỵ Chồng tuổi Giáp Dần
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)
  
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp  năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc  chịu cảnh xa vắng.
TuổI  này trai hay gái khi có đôi bạn số định  gặp ngườI bạn ở hướng  Tuất  mới nhằm căn duyên.
Lưu ý: Gái tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.
  
2. Hợp hôn tốt Ở đặng
 
Vợ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi KỶ TỴ
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước, cầu lo việc chi thường có  quí  nhân giúp đở, hào tài tương vượng hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lượng, bổn thân có tật tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi MẬU THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận, nhiều người hay mến thương, háo tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố làm ăn sẽ lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
VỢ tuổi  KỶ TỴ Chồng tuổi ĐINH MẸO
(Chồng lớn hơn vơ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đặng nhiều người mến yêu, ăn nói cầu lo việc chi đều có người quí nhân giúp đỡ, háo tài tướng vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.      
Tánh  người vợ hiền, thông minh, và kỹ lưỡng,  bổn thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no và an vui
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi ẤT SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời  giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời  với  nhau không  đặng  tốt, gặp số Nhì BầnTiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tìn vợ chồng hòa hợp, ở đời với nhau nên cần năng cũng đặng hưởng ấm no.
Kết  luận:  Cảnh vợ chồng này ở với nhau  không đặng tốt, nhưng hưởng   đặng cảnh ấm no.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi GIÁP TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận, người đời hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh  người  vợ  hiền, thông minh có kỹ lưỡng,  bản  thân có tiểu tật, tánh  tình  vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi TÂN DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt  Phú Quý vợ chồng làm ăn  mới đặng  nên, lo tính thường  gặp  người  giúpđở, hào tài  tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  quyền chức, được nhiều người mến yêu, hào tài  trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hiền, thông minh, kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở
với nhau vợ chồng tâm ý hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá kiên nhẫn làm ăn nên nhà.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, cầu lo thông suốt, đặng nhiều người mến thương, hào tài  tương vượng, hào con trung bình, v ật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hiền, thông minh, vui vẻ và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời  giải:  Chồng  tuổi này gặp người vợ tuổi  này ở đời với  nhau  không đặng tốt, gặp số Nhì  Bần Tiện,  sự  sống bình thường,  không đặng phát đạt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no.


 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi KỶ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểutật, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi MẬU NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng lập nên.
  
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi ĐINH TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ hiền, tánh sáng và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng nên nhà.
  
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi BÍNH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.
  
VỢ tuổi  KỶ TỴ Chồng tuổi ẤT MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hiền, thông minh v à kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật bệnh, vợ chồng hòa thuận, khá cần năng làm ăn đặng trung bình.
  
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi CANH NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời  giải: Chồng tuổi này  gặp  người  vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng  tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, có chút ít chức tước để làm ăn, hào tài  ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh  người  vợ  hiền, thông  minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung ở cần lo đặng hưởng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí ngày hậu sẽ làm nên.
 
VỢ tuổI KỶ TỴ Chồng tuổI TÂN MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổI)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật, bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi NHÂM THÂN
(Vợ l ớn h ơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, có chút chức phận càng thêm tốt, lo tính việc chi đều có quí nhân giúp đở, hào tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật bệnh, ý tính vợ chồng về lớitiếng ít đặng hòa hạp, vợ chồng ở vớinhau làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại 
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi QUÍ DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi GIÁP TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng lập nên.
 
tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi ẤT HỢI VỢ
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi BÍNH TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh, và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới nên nhà.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi ĐINH SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung  bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn mới đặng nên nhà.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi TÂN HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh, hiền hòa, kỹ lưỡng có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt.
 
VỢ tuổi KỶ TỴ Chồng tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai  tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn sẽ đặng nên.


Dương Công Hầu
Fengshuiexpress.net chúc các bạn được nhiều hạnh phúc!

Tác giả: Ngọc Cầm

Đã xem: 21962


Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Dịch vụ kỳ thư

        
Kỳ thư Sim Cát tường
(Mong ước thành hiện thực ngay trong 30 ngày đầu)


Kỳ thư định danh
(Đặt tên cho con)

 
Cầu tự ưu sinh
(Chọn năm sinh con)

 Kỳ thư thuận cát
(Cải biến hình tướng vận tài phú)


 

Đối tác hữu ích

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến

Name: Tổng đài

Câu hỏi mới nhất

mệnh cung và phi cung

vuong tran - dacvuong007@gmail.com

mong các thầy giúp giải đáp thắc mắc về cung mệnh và phi cung? ứng dụng của từng loại cung mệnh trên trong việc cưới gả, xây dựng, v..v..Em thấy có thầy dùng cung mệnh để xem, có thấy dùng phi cung để...

Cập nhật : Thứ bảy - 25/10/2014 16:55

Số điện thoại giúp ước mơ trở thành hiện thực từ 30 ngày đầu sử dụng!!!

Số điện thoại giúp ước mơ trở thành hiện thực từ ngay 30 ngày đầu sử dụng

Câu hỏi trong ngày

- mệnh cung và phi cung
Nội dung: mong các thầy giúp giải đáp thắc mắc về cung mệnh...
Lượt xem: 8
Đăng vào: Thứ bảy - 25/10/2014 16:55